logo

Blueplus training co., Ltd.

Courses

7

Courses Enrolled

0

icon
image
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค

จป.เทคนิค ที่ได้รับมอบหมายจึงต้องได้รับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการอบรม

24 July 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  5 days
  All Level
  Hybrid
image
กฎหมายแรงงานสำหรับ HR และนายจ้างต้องรู้

เจ้าหน้าที่บุคคล หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานไทยต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจนและรู้แนวทางการป้องกันกับปัญหาการฟ้องร้องของพนักงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่บุคคลไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างงถ่องแท้ จะช่วยป้องกันความ เสียหายทางการเงินแก่องค์กรการเสียเวลาไปกับการดำเนินคดีรวมถึงเสียความเชื่อถือต่อพนักงาน และที่สำคัญการเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์การ

24 July 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  1 day
  All Level
  Online
image
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน

จากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลำกร หน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อ

ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ตำมข้อ 43 หนึ่งในนั้น คือ องค์กรต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

12 September 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  2 days
  All Level
  Hybrid
image
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร

  จากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ตามข้อ 43 หนึ่งในนั้น คือองค์กรต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ดังนั้นผู้บริหารทุกท่านจึงต้องได้รับการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย

08 August 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  2 days
  All Level
  Hybrid
image
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

จากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการ

ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565ตามข้อ43หนึ่งในนั้น คือ องค์กรต้องจัดให้มี คณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจถูกกำหนดให้ควบคู่ไปกับงานทางด้านความปลอดภัยฯ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานและให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้า

22 August 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  2 days
  All Level
  Hybrid
image
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น บุคลากรเฉพาะ (บฉ.) ตามกฎหมายของกรมแรงงานอุตสาหกรรม

26 July 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  1 day
  All Level
  Hybrid
image
ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง

17 October 2024 09:30 AM Asia/Singapore
  1 day
  All Level
  Hybrid

Showing 1 to 7 of 7 entries